حوزه دریای کاسپین همواره محمل و پایه‌های توسعه فرهنگ و هنر سرزمین‌های کهن پیرامون آن بوده و هست. بسیاری از پیشرفت‌های گذشته و حال در زمینه‌ی فرهنگ و هنر در حوزه دریای کاسپین، ریشه در صناعت، معماری و بافت‌های شهری و روستائی در تعامل با فرهنگ عامیانه و سبک زندگی مردمان این منطقه دارند. بر این اساس پرداختن به پژوهش‌هایی با رویکرد تخصصی مطالعات هنرهای حوزه کاسپین – که جای آن در میان نشریه‌های علمی و پژوهشی موجود، خالی است – در جهت ریشه‌یابی، شناخت، تبیین و احیای بسیاری از شاخه‌های هنر گذشته و حال و پیوند منطقی آن در حوزه فرهنگ و اقتصاد، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

شماره جاری: دوره 1، شماره 1، تیر 1398 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی کارشناس نشریه
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی