ارزیابی تعاملی انسان- مصنوع، در ارسی‌های دست‌ساز خانه‌های تاریخی بابل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پژوهش هنر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

2 استاد گروه مطالعات عالی هنر، پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

چکیده

یکی از جلوه‌های اصیل فرهنگ و آداب هر منطقه‌ای هنر و صناعات بومی‌ آن منطقه است. ارتباط مصنوعات هنر بومی‌با کاربران فضاهای معین انسانی همواره ارتباطی دوسویه و معنادار تعریف شده است. این پژوهش با هدف بررسی نقش تعامل انسان-مصنوع در تولیدات دست سازهای کاربردی- تزیینی در یکی از حوزه های پرکاربرد طراحی عناصر معماری بومی‌به شکل ارسی، تلاش دارد تا نقش محتوای مفهوم دار این دست ساخته را در بستر رابطه تعاملی مورد ارزیابی قرار دهد. بررسی سهم هنرهای تجسمی‌در عناصر معماری و تحلیل گونه‌شناسی آن از منظرهای متفاوت مورد بحث قرار گرفته است. یکی از این حوزه‌ها، بحث محتوای مفهوم دار فرم در گونه‌های دستساخته ارسی می‌باشد که در این تحقیق با رویکرد طراحی تعاملی، ایجاد هویت در کاربر از طریق تحلیل محتوای فرم، مورد بررسی قرار گرفته است. سوالات پژوهش عبارتند از این که تجربه ارتباط مستقیم و نزدیک انسان- مصنوع در استفاده از ارسی به عنوان یک دست ساخته بومی‌چگونه است؟ و سهم تزیینات و عناصر نمادین ارسی در درک مخاطب و ایجاد هویت به چه میزان بوده است؟ روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و بخشی از تحقیقات نمونه‌های موردی، از طریق پژوهش های میدانی نگارندگان با نگاهی بینارشته‌ای پوشش داده شده اند. در این راستا تلاش شده است تا با تحلیل عناصر بصری ارسی‌ها در چند نمونه دست‌ساز بومی‌در خانه‌های تاریخی بابل، اشتراکات تعامل انسان- مصنوع، به صورت متغیرهای قابل بسط در مطالعات مشابه مشخص گردند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که تعامل میان کاربران فضاهای بومی‌با عناصر معماری، دارای متغیرهای متعددی است که به وجوه متفاوتی از ابعاد طراحی محصول اشاره دارد. وجه زیبایی‌شناسی، اجتماعی، فرهنگی و فنی و نحوه ساخت، از موارد قابل بحث در این زمینه می‌باشند و رویکرد طراحی تعاملی، می‌تواند بستر مناسبی جهت بررسی سهم شاخص‌های فرمی‌و تزیینات در ایجاد هویت و ارتباط موثر از سوی مخاطبان باشد. این رویکرد نشان می‌دهد که شاخص‌هایی که به عملکرد فرمی‌و نمادین ارسی اشاره دارند، در تعیین رفتار و ایجاد تعامل ماندگار از سوی مخاطبان موثرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Interactive Assessment of Artificial Intelligence in the Hands of the Hands of the Historical House of Babol

نویسندگان [English]

  • Forough Amoian 1
  • Hassan Bolkhari Ghahi 2
1 PHD Student, Faculty of fine Arts University of Tehran
2 Professor in the Department of Art Studies, University of Tehran, Tehran
چکیده [English]

The study of the contribution of visual arts in architecture elements and its typological analysis from different perspectives are discussed. One of these domains is the conceptual content of the form in hand-made artifical forms. In this research, with the interactive design approach, the creation of identity in the user through content analysis of the form has been studied. The research questions are, how is the experience of direct and close human-artistic interaction in the use of artifical as a native handmade? And how much has been the share of decorations and symbolic elements in audience comprehension and identity creation? The research method in this research is descriptive-analytic and part of the case study research has been covered through field studies of writers with an interactive look. In this regard, efforts have been made to identify the commons of human-artic interaction as an exponential variable in similar studies by analyzing the elements of visual arsies in several original native forms in the historical houses of Babylon. The results of the research show that the interaction between native space users with architectural elements has several variables that refer to different aspects of product design dimensions. The aesthetic, social, cultural, and technical aspects of construction are among the most controversial issues, and the interactive design approach can be a good platform for exploring the contribution of feminine indicators and decorations to creating effective identity and communication from the audience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Orsi
  • Human
  • Interaction
  • form
  • Function