بررسی رابطه بوم‌گرایی در معماری روستایی با اقتصاد روستایی (نواحی معتدل و مرطوب و نواحی گرم و خشک)

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد مرمت و احیاء بناهای تاریخی دانشگاه هنر اصفهان

2 کارمند اداره میراث فرهنگی یزد

چکیده

هدف از ارایه این مقاله بررسی رابطه بوم گرایی معماری روستایی با اقتصاد روستایی و تأثیرات متقابل آن‌ها بر یکدیگر است. از آنجایی که خودکفایی یکی از ویژگی‌های شاخص در زیست بوم‌های روستایی است و به همین دلیل عرصه تولیدات با استفاده از امکانات موجود در روستا و پیرامون آن، همواره از اهمیت بالایی برخوردار بوده و رابطه بسیار مهمی بین معماری روستایی، محیط پیرامون و اقتصاد روستایی شکل گرفته که در نوع خود منحصر به فرد می‌باشد. دستاوردهای مقاله نشان می‌دهد هرگاه معماری روستایی در انطباق با طبیعت بوده است و از امکانات موجود بهره برداری بهینه کرده، پایداری آن به طور نسبی در همه عرصه‌ها افزایش یافته است. در این خصوص نقش مصالح بوم آورد در معماری روستایی چشمگیرتر می‌باشد، به ویژه در زمینه حفظ و توسعه معماری اصیل روستایی و مقاوم سازی آن با بازنگری و تقویت شیوه های سنتی. منبع درآمد روستاییان بر اساس فعالیت‌هایی چون کشاورزی، دامداری، صنایع بومی و ... نیز در ساختار و شکل معماری روستایی تأثیر زیادی داشته و حتی بر هزینه های ساخت بنا تأثیر مثبت داشته است. همچنین بهره برداری بهینه از طبیعت نیز از یک سو منجر به کاهش هزینه‌ها شده و از سوی دیگر منجر به حفظ پویایی اقتصاد روستایی می‌شود. بر این اساس شایسته است که با توجه به افزایش هزینه های زندگی و تبدیل روستانشینان بی نیاز به روستانشینان نیازمند، به مقوله بوم گرایی در شرایط محیطی هر منطقه توجه بیشتری نشان داد و کنترل محیط زندگی با توجه به منابع انرژی‌های موجود در طبیعت روستا را سرلوحه مداخلات قرار داد. روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی- تحلیلی و با تأکید بر مطالعات کتابخانه ای و میدانی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey for Relationship between Ecological Rural Architecture and Rural Economic (In Moderate-Humid Regions and Hot-Dry Areas)

نویسندگان [English]

  • Ahmad Pirzad 1
  • Sasha Riahi Moghaddam 2
1 MA in Conservation of Historical buildings and fabrics- Art University of Isfahan.
2 MA in Conservation of Historical buildings and fabrics- Art University of Isfahan.
چکیده [English]

The aim of this paper is the survey for relationship between ecological rural architecture and rural economic and its impact on the sustainability of rural architecture.
Since the self Sufficiency is one of the important features in the eco villages and for this reason Manufacture by using available facilities at village and its surrounding was very important‚ a very specific relationship between rural architecture, environment and the rural economic has occurred That is unique in its kind.
The results of this article show that whenever the rural architecture has been in conformity with nature and optimum utilization of available facilities‚ its sustainability relatively increased in all cases. About this‚ the role of ecology materials in rural architecture is significant. The Sources of income for villagers‚ according to activities such as agriculture, animal husbandry, local industry and etc also have large impacts in structure and form of rural architecture and even shows the positive effect on construction costs. So‚ utilization of Nature Causes reduced costs and helps that rural economy keeps its dynamics. Therefore, it is worthy due to the increased cost of living‚ and become self-sufficient rural to rural needy, do more attention to ecological oriented subject at Environmental conditions in each region‚ and makes that proper pattern at interference‚ due to the Controlling the living environment with energy sources of rural nature.
The Research Methods of this paper is descriptive - analytical study with emphasis on Library and local studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecology Oriented‚ Rural Architecture‚ Rural Economic‚ Retrofit