تأثیر عقیده‏‌ها و باورهای دینی بر آرایه‏‌های زیورآلات ترکمن

نویسندگان

1 عضو گروه صنایع دستی و پژوهش هنر دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران

2 سازمان اموزش فنی و حرفه ای کشور مربی

چکیده

بسیاری از نقش‌ها و طرح‌های انواع زیورآلات ترکمنی، متأثر از عقیده‌ها و باورهای دینی مردم در نواحی مختلف روستایی، عشایری و شهری ترکمن‌نشین بوده است. انواع آرایه‌های زیورآلات ترکمن بسیاری از عقیده‏ها و باورهای اسلامی، توتمیزم و سایر آیین‌ها را چون رازهایی نهفته در دل خود پنهان می‏دارند تا برای آنان‌که می‏دانند و یا از میان علامت‌ها و نشان‌ها، اسرار را کشف می‏کنند، رخ بنمایند. تنوّع عقیده‏ها و توتم‏ها در قوم ترکمن سبب گردیده است تا گونه‏های فراوانی از نقش‌ها برای کاربردهای مختلف در زیورآلات ترکمن خلق و ماندگار شوند. در این پژوهش که به شیوه‌ی توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است، ضمن بیان ویژگی‌های زیورآلات ترکمن، چگونگی تأثیر باور و عقیده بر زیورآلات ترکمن با تأکید بر باورهای مذهبی مورد بررسی قرار گرفت. حاصل پژوهش حاکی از آن است که باورها و آداب و رسوم گوناگون قوم ترکمن بیش از هر چیزی در آثارشان و به‌ویژه در آرایه‌های زیورآلات آنان خودنمایی می-کند. بسیاری از این نقش‌ها برگرفته از نوع عقیده و باور آن‌هاست که هنرمند ترکمن آن را به شکل انتزاعی در هنر خود پیاده می‌کند. در باور ترکمن، این زیورها علاوه بر جنبه‌ی تزیینی، آن‌ها را در مقابل نیروهای ناشناخته حمایت می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Influence of Religious Beliefs and Believing on Turkmen Jewels

نویسندگان [English]

  • Mostafa Rostami 1
  • tahereh mir 2
1 Assistant Professor, Department of Handicrafts and Art Research, Faculty of Art and Architecture, University of Mazandaran.
2 Technical and vocational training organization
چکیده [English]

The many types and designs of Turkmen jewelry, influenced by the beliefs and religious beliefs of the people in different parts of rural, tribal and urban slums is Turkmen. Turkmen Jewelry array types, many of the ideas and beliefs of Islam, and other religions as Turkism hidden secrets are hidden in your heart for those who know or the signage and logos, secrets they discover, there are still too. Diversity of opinion and totems in the Turkmen people has caused so many types of roles for different applications in the Turkmen jewelry are created and sustained.
What is the most glaring Turkmen art, and folk beliefs and customs are different. Believe Turkmen ornaments in addition to
the decorative asp.Various Turkmen tribes under the influence of religious and mythical beliefs and your opinions, your jewelers for beauty purposes and to maintain their religious beliefs decorate ideas and believe that the originality of thought, traditional and your beliefs that hardly inherited many years, as well as maintain and adhere to it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious Beliefs
  • Jewelry
  • Anthropology
  • Turkmen