رنگرزی الیاف پشمی‌ با استفاده از میوه گیاه تاج‌ریزی سیاه سواحل جنوبی دریای کاسپین

نویسنده

پژوهش هنر،دانشکده هنر و معماری،دانشگاه مازندران،بابلسر،ایران

چکیده

در این پژوهش از گیاه تاج‌ریزی سیاه سواحل جنوبی دریای کاسپین برای رنگرزی الیاف پشم با استفاده از پنج دندانه سولفات آلومینیوم، سولفات آهن، سولفات مس، دی کرومات پتاسیم و دی کرومات سدیم به روش دندانه همزمان در دو محیط قلیایی و اسیدی استفاده شده و آزمایشات ثبات نوری و ثبات شستشویی نیز به منظور تعیین ثبات آنها در برابر نور و شستشو بر روی آنها انجام گرفته است. این پژوهش -که به روش توصیفی و تجربی انجام گردید- می‌کوشد تا به بررسی قابلیت‌های میوه گیاه تاجریزی سیاه سواحل جنوبی دریای کاسپین به عنوان رنگزا، ایجاد محیط‌ها و شرایط متفاوت رنگرزی برای کسب رنگ‌های فرعی متنوع و معرفی میوه تاجریزی سیاه سواحل جنوبی دریای کاسپین به عنوان رنگزایی کاربردی بپردازد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد رنگزای تاجریزی سیاه سواحل جنوبی دریای کاسپین بدون اسید قابلیت جذب بیشتری را روی لیف پشم دارد و می‌توان شیدهای متنوعی را با استفاده از تغییر در دندانه، PH، دما و مقدار غلظت رنگزا به دست آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dyeing Woolen Yarn with Fruit of the Black Nightshade (Solanum nigrum) Plant of the Southern coast of the Caspian Sea

نویسنده [English]

  • Sara Baniasad
Art Research, Faculty of Art and Architecture, University of Mazandaran ,Babolsar,Iran
چکیده [English]

In this study, the author used black nightshade plant of southern coasts of Caspian Sea to dye woolen fibers with a five-stage of sulfates of Aluminum, Iron, Copper, and Dichromate of Potassium and Sodium, through the same stage in both alkaline and acidic environments, while there were tests of stability to light and washing to check light and wash fastness. Descriptively and experimentally, the study attempts to investigate potentials of Black Nightshade fruit from the southern coasts of Caspian Sea as a dyer, environments, and different dying conditions to achieve varieties of derived colors. Conclusions indicate that the Black Nightshade of the southern coasts of Caspian Sea signals more absorption ability on woolen fibers, at the same time, one could achieve varieties of shades using change in tooth, PH, temperature and concentration of dyer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anthropology
  • Folklore
  • Aesthetics
  • Indigenous Music of Mazandaran