کیفیت جنسیتی فضا در خانه‌های روستایی گیلان

نویسندگان

1 معماری، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 دانشگاه گیلان

چکیده

معماری مسکونی در روستا، علاوه بر تأثیرپذیری از مؤلفه‏های جغرافیایی و اقلیمی، متأثر از فرهنگ عامه مردم است. مسکن روستایی به عنوان پدیده‏ای اجتماعی-فرهنگی تلقی می‏شود که از سویی با تأثیر از خصوصیات فرهنگی، محل بروز ویژگی‏های رفتاری و الگوی زندگی اهالی آن بوده و از سویی، با ویژگی‏های کالبدی و ساختار فضایی خاص خود، بر شکل‏گیری فرهنگ عامه و سبک زندگی مردم تأثیر می‏گذارد. «جنسیت» نیز به عنوان یکی از شاخصه‏های اجتماعی-فرهنگی، رابطه دو طرفه با فضای کالبدی دارد. پژوهش حاضر به بررسی کیفیت رابطه موجود بین جنسیت و فضای کالبدی پرداخته و تأثیر این رابطه را در مسکن روستایی گیلان، مورد بررسی قرار داده‏است. این پژوهش کیفی، از نوع کاربردی-توسعه‏ای است که اطلاعات آن، با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع نوشتاری و ابزار مشاهده و مصاحبه به دست‎‏آمده است. بدین ترتیب مطالعات میدانی در روستاهایی از حوزه‏های مختلف فرهنگی شرق و غرب گیلان به لحاظ قابلیت تعمیم‏پذیری به نقاط مختلف استان صورت گرفته است. یافته‏های تحقیق نشان می دهد که شرایط جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حاکم بر جامعه روستایی گیلان، جایگاه زنان در فرهنگ بومی این مناطق را تحت تأثیر قرار داده و به تبع آن، رابطه جنسیت و فضا را در مسکن بومی شکل می‏دهد. بدین ترتیب که در مسکن روستایی این استان، الزامی برای تفکیک فضایی بین زنان و مردان در ظاهر بنا وجود ندارد، اما در داخل فضاها، حریم‏ زنانه و مردانه از هم مجزا است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Gender Quality of Space in Rural Houses of Guilan

نویسندگان [English]

  • mozhgan khakpour 1
  • marziyeh asali 2
1 architecture, faculty of architecture and art, guilan university, rasht, iran
2 guilan university
چکیده [English]

In addition to impressibility from geographical and continental components of region, housing architecture in rural society is influenced from general culture of villages. Therefore, rural housing is considered as a social-cultural phenomenon that from one side with the impact of cultural features of native people is the place of manifestation of cultural features and life style of the inhabitants, and on the other side influences on formation of folklore and life style, by its unique structure and physical features. Gender as a social-cultural character has mutual relation with space. This essay studies relation between gender and space and impact of this relation on rural residential architecture of Guilan and related spaces. This qualitative research is a practical-developmental one that is based on bibliographical studies and field studies, following descriptive-analytical method. Thus, field studies consist of villages from different cultural areas, east and west of Guilan. Conclusions indicate that geographic, economic, social, and cultural circumstances of rural society in Guilan influenced on women’s position in native culture of these areas and consequently form the relation between gender and space in local housing. Hence in Guilan’s rural housing, there is no requirement for spatial differentiation between men and women in the outward of buildings, but in inward of spaces, male and female ranges are separated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ggender
  • Gender Space
  • woman
  • Rural Housing
  • Architecture of Guilan