مطالعۀ نقوش نمادین طلبِ باران و مفاهیم آن در ورنی‌های مغان

نویسندگان

1 گروه آموزش باستان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی.

2 گروه باستان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی. اردبیل.

چکیده

گلیم‌های ورنی یکی از هنرهای اصیل و ارزشمند در میان عشایر شاهسون به شمار می‌آید. نقوش بسیاری بر روی این ورنی-ها به اجرا در می‌آید که نشان‌دهندۀ ذوق و قریحه گلیم بافان عشایر است. برخی از این نقوش بیان کننده مفهومی نمادین از یک موضوع خاص هستند، ولی با این حال ممکن است خود آنها، از مفاهیم این نقوش آگاهی کامل نداشته باشند. نقوش ورنی‌های ایلات شاهسون آذربایجان، بصورت نمادین، نماینده‌ی آمال و آروزهای این مردمان است. یکی از مهمترین ویژگی این نقوش، اصالت آنهاست به گونه‌ای که سینه به سینه و از نسلی به نسل دیگر منتقل شده‌اند. در پژوهش حاضر، موضوع «طلب باران» در بین نقوش این ورنی‌ها مورد مطالعه قرار گرفته است.
آب روشن‌ترین سمبل حیات است و اشاره‌ای آشکار دارد به سرچشمه زندگی که در سرزمین‌های مختلف با توجه به شرایط اقلیمی و فرهنگی، از جنبه های خاص، مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. گلیم های ورنی ایلات شاهسون را می توان یکی از کانون‌های تجلی نقش آب و باور و آرزوی طلب باران دانست. یکی از مهمترین نقوشی که جلوه‌گر چنین باور است، نقوش گول‌ها (حوض‌ها) و مرغان گردن دراز شناور در آن است. در این پژوهش این نقوش و مفاهیم نمادین آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. با توجه به این که، اقتصاد معیشتی این اقوام مبتنی بر کوچروی و گله داری بوده است، آب و موضوع طلب باران در میان آنها بسیار حائز اهمیت بوده و چنین درخواستی در گذر زمان به صورت نقوش نمادین بر روی گلیم‌های ورنی خود را نشان داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the Seeking Rain Symbolic Designs and Its Concepts on the Moghan’s Vernies

نویسندگان [English]

  • Reza Rezaloo 1
  • Yahya Ayremlou 1
  • Parviz Purkarimi 2
1 Department of Archaeology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil.
2 Deparment of Archaeology, University of Mohaghegh Ardabili.
چکیده [English]

Verni Kilims are one of the authentic and valuable arts among Shahsavan tribes. Many designs are carried out on this coating that reflects the talents nomadic carpet weavers. Some of these motifs are the expression symbolic concept of a particular subject, but however they may be are fully aware of the implications of these designs. The motifs of the Azerbaijan Shahsavan tribe’s Vernies, as symbolic, are representative of the desires of these people. One of the main features of the designs is their authenticity as they have been passed mouth to mouth from generation to generation. In this study, the issue of «seeking Rain» in the designs of these weaving has been studied.
Water is the most evident symbol for the life and it has the explicit mention to the Source of the life, that in the various regions have been importance regarding to the climatic and cultural conditions. Shahsavan tribe’s Verni kilims can be considered a central focus of expression and belief and desire to seeking rain. One of the motifs that expressed such a belief is the Gaul (pool) and long-necked birds floating in it. In this study, these motifs and symbolic concepts of them will be studied. Regarding to this point that the Subsistence economy of these tribes had been based on the ranching and nomadic, the water and seeking rain issue is most important among them and such as desire has showed themselves on the Verni Klims as the symbolic motifs in over time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Verni weaving
  • Shahsavan tribes
  • Seeking rain
  • pool
  • long-necked birds